กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองเรือวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมรับน้องสู่รั้วแสด – น้ำเงินกิจกรรมมารยาทดี กิจกรรมระเบียบวินัย กิจกรรมมีความรู้และกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการน้อมน้ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยการสืบสาน พัฒนาและต่อยอด เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานได้ สู่ความยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ท่านประจักษ์ พุฒพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีรนนท์ ศรีชัย และทำนพิจิตร ทาทอง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

นิเทศ กำกับ ติดตามผลการใช้และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ นิเทศ กำกับ ติดตามผลการใช้และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งหมด 8 โรงเรียน ในเครือ สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ… คลิกเพิ่อดูรูปกิจกรรม

เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานณ์

พิธีเปิดงาน“เปิดศูนย์ความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์โรงเรียนหนองเรือวิทยาใน📌 วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567
เวลา 09:00 น. ณ เรือนพยาบาล โรงเรียนหนองเรือวิทยา เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก นายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ มี นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กล่าวรายงานการจัดงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยและบริหารสถานการณ์ ณ เรือนพยาบาล โรงเรียนหนองเรือวิทยา คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่านข่าวและรูปกิจกรรม 

 

 

อบรมปฏิบัติการเชิงรุก

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ดร.สิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ดร.วรวุฒิ คุณประทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.กิตติ ตันเมืองปัก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศน.นราพงศ์ อาษารัินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา

ประชุมสามัญและแผนฯ

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมวิเคราะห์สภาพแว่ดล้อม (SWOT) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหนองเรือวิทยา ระยะ5ปี (ปีการศึกษา2566-2570) และประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศศึกษา 2566
ณ หอประชุมแสนเมือง

ศึกษาดูงานโดยคณะกรรมาธิการการกีฬา เกี่ยวกับโครงการห้องเรียนกีฬา และศูนย์บ่มเพาะวอลเลย์บอล

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและนายขวัญพงศ์ บุญภูพิพัฒน์ อบุกรรมาธิการกีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชน ลงพื้นที่ดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ด้านกีฬาและการส่งเสริมการกีฬาศูนย์บ่มเพาะกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยมี นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนห้องเรียนกีฬาวอลเลย์บอล ให้การต้อนรับ ณ โดมกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

 

พิธีมอบเอกสารการจบหลักสูตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ


วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ในช่วงเช้าจัดพิธีมอบเอกสารการจบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมูศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีนายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมแสนเมืองและหอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น