อบรมปฏิบัติการเชิงรุก

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ดร.สิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง ดร.วรวุฒิ คุณประทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น และ ผศ.ดร.กิตติ ตันเมืองปัก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ศน.นราพงศ์ อาษารัินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา