ประชุมสามัญและแผนฯ

วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนหนองเรือวิทยา นำโดย นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมวิเคราะห์สภาพแว่ดล้อม (SWOT) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนหนองเรือวิทยา ระยะ5ปี (ปีการศึกษา2566-2570) และประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศศึกษา 2566
ณ หอประชุมแสนเมือง