เพลงประจำโรงเรียน

ขับร้องโดย นายพิชัย  พรมเหลา

ครูชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการบำนาญ)