คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1 นายวีระพงษ์ ไชยรา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นางสังวาลย์ ณะศรี กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3 นายจิรศักดิ์ ศรีสมศักดิ์ กรรมการผู้แทนครู
4 นายบัญชา พระพล กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
5 นายอานึง คำพร กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นางยาใจ สายมณีวงศ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองฯ
7 พระครูสถิตปุญญสาร กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์ ฯ
8 นายวิวรรธน์ ศรีอุทธา กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์ ฯ
9 นายอนุวรรตน์ อินทร์นารมย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายชาญวิทย์ ปะกิระสา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายกุศล หาญสุริย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวัฒนชัย รอดทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นางถนอมจิตร ศิริมั่งมูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นางสาวแสงอรุณ จันทร์เทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ