คณะกรรมการสถานศึกษา

ประธาณ

นายวีระพงษ์ ไชยรา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา


กรรมการ

นางสังวาลย์ ณะศรี
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายจิรศักดิ์ ศรีสมศักดิ์
กรรมการผู้แทนครู
นายบัญชา พระพล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายอานึง คำพร
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางยาใจ สายมณีวงศ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองฯ
พระครูสถิตปุญญสาร
กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์ ฯ
นายวิวรรธน์ ศรีอุทธา
กรรมการผู้แทนภิกษุสงฆ์
นายอนุวรรตน์ อินทร์นารมย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาญวิทย์ ปะกิระสา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกุศล หาญสุริย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัฒนชัย รอดทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางถนอมจิต ศิริมั่งมูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวแสงอรุณ จันทร์เทพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจีรยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
กรรมการและเลขานุการ
facebook
นายจงรักษ์ คุณเงิน
กรรมการ